Welcome To PlakadThai (ปลากัดไทย)

 
 
เอกสารประกอบ
ตำนานปลากัดไทย
มาตรฐานปลากัดสวยงามในประเทศไทย
รวมภาพปลากัดสวยงามในประเทศไทย

 
 

ขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | SiamBetta